La Unió Europea vulnera la seua pròpia legalitat i legitima l’ocupació il·legal del Sàhara Occidental

Des de la Federació d’Associacions de Solidaritat amb el Poble Sahrauí del País Valencià, condemnem i rebutgem la ratificació de l’acord comercial entre El Marroc i la Unió Europea, volem declarar:

Que en les sentències del TJUE, de desembre 2016 i febrer i juliol 2018, s’estableix que El Marroc i el Sàhara Occidental són territoris distints i separats, en virtut de la Carta de les UN i del principi d’autodeterminació dels pobles i el Tribunal aclareix que allò substantiu no és determinar si una possible activitat econòmica fora favorable o no a la població sahrauí, sinó exclusivament saber si el representant del poble sahrauí, el Front Polisario, ha donat el seu consentiment, en aplicació de la Resolució 34/37 de l’Assemblea General de les Nacions Unides.
Ratificar l’acord comercial i pesquer, per a la seua aplicació també en el Sàhara Occidental, és no respectar el dret del Poble Sahrauí a l’autodeterminació i la seua sobirania permanent sobre les riqueses i recursos naturals del Sàhara Occidental, d’acord amb la legalitat internacional, i en particular, d’acord amb les recents Sentències del Tribunal de Justícia de la UE.
El Front POLISARIO, representant únic i legítim del Poble Sahrauí, així ratificat per l’Assemblea General de les Nacions Unides, ha mostrat la seua disposició per a negociar amb la UE tot el que concerneix als recursos naturals del Sàhara Occidental, respectant sempre els drets i interessos legítims del Poble Sahrauí.
Entenem que ratificar la proposta de l’acord de 20 de juliol de 2018 entre la UE i El Marroc és un acte sense l’ètica que ha d’acompanyar les actuacions dels que ens representen a Europa i a més és un acte il·legal, del qual és responsable personalment cada parlamentari que vote a favor del mateix. En este marc, per la nostra part, realitzarem tots els esforços i habilitarem totes les mesures possibles, per a denunciar els actes o omissions de qualsevol parlamentari europeu que contribuïsquen a l’espoli, explotació, destrucció y/o esgotament de les riqueses i recursos naturals sahrauís, incloses les seues terres i les seues aigües adjacents.
UNA ALTRA EUROPA ÉS POSSIBLE, centrada en els drets humans de les persones i els pobles, i no en espuris interessos econòmics que ens converteixen en mers espectadors de l’espoli il·legal dels recursos naturals del Sàhara Occidental.
Gener 2019
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA (Gran Sala) de 21 de diciembre de 2016. Asunto C-104/16 P http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186489&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala) de 27 de febrero de 2018. En el asunto C266/16 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199683&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=389190