Conferència de ciutats solidàries amb el Poble Sahrauí (València – Novembre 2017)

La solidaritat internacional és un dret humà fonamental per a promoure el desenvolupament i el ple gaudi dels drets humans. El dret a la solidaritat internacional és un dret humà fonamental, gràcies al qual tots els éssers humans i tots els pobles tenen dret a beneficiar-se, per igual i sense discriminació d’una societat armoniosa, amb un ordre polític i econòmic mundial just i equitatiu, en la que puguen exercir-se plenament tots els drets humans i llibertats fonamentals. La solidaritat és un dels valors més importants en la construcció dels drets humans. D’altra banda la noció de solidaritat es correspon amb la noció de cooperació, donat que sols es coopera en un acte de solidaritat.
La comunitat internacional reconeix la cooperació descentralitzada com una modalitat efectiva de cooperació al desenvolupament, que es basa en partenariats que permeten conéixer millor les necessitats i contribuir a reforçar les capacitats de les regions de països i territoris desfavorits, en base a objectius i reptes comuns o complementaris, i a conceptes inherents a la cooperació descentralitzada, com són la corresponsabilitat, la coherència de polítiques, l’eficiència,  la sostenibilitat i la rendició de comptes.
Per això constitueix un desafiament col.lectiu que busquem conjuntament fomentar les capacitats i les sinèrgies de les administracions valencianes, els governs locals i la Generalitat Valenciana,  mitjançant Aliances Estratègiques que possibiliten construir xarxes de cooperació descentralitzada més fortes i més resilients,  més inclusives i amb un abast encara major per a abordar la implementació d’una agenda global compartida amb el Poble Sahrauí per fomentar el desenvolupament humà i econòmic, impulsar el diàleg per la pau i la solidaritat.